top of page

Praksis hos RVTS Midt - PUG Trondheim

Om RVTS og praksisdagen

RVTS står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. RVTS Midt er plassert i Trondheim, og i tillegg finnes det fire andre senter i andre regioner (nettadressen for Kompetanseutvikling rus og vold;www.rusogvold.no). Sentrene har som hovedformål å bidra til kompetanseheving på fire områder: vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon og selvmordsforebygging. Dette gjør de på ulike måter, og en viktig del av arbeidet deres er å veilede og undervise tjenesteutøvere. De driver også med forskning og fagutvikling på disse områdene. Nettverksarbeid er også viktig, som for eksempel å bistå organisasjoner og offentlige instanser som jobber med tematikken. I tillegg jobber de politisk med å bidra inn mot utarbeidelse av retningslinjer, handlingsplaner og veiledere. På praksisdagen vår fikk vi fire ulike foredrag om RVTS. Vi startet dagen med Bente Espeland, som er senterleder på RVTS Midt. Hun fortalte oss mer om hva RVTS er, samfunnsoppdraget deres og ulike prosjekter de jobbet med.


Videre snakket vi med Julia Hagen, psykiatrisk sykepleier og PhD, og Christine Riseth Kvello, psykologspesialist. De fortalte oss om hvordan RVTS jobber med selvmord, med særlig fokus på forebygging. De fortalte blant annet om hvordan de holder undervisning om selvmordsforebygging i ulike kontekster, og at de har et samarbeid med Vivat om ulike kurs innen selvmordsforebygging. I tillegg fikk vi høre om hvordan selvmordsforebygging må gjøres på tre ulike nivå - individuelt, relasjonelt og samfunnsmessig - for å fange helheten.

Men vi har mye. De er også opptatt av ivaretakelse av etterlatte etter selvmord. Etter lunsj fikk vi prate med Siri Leraand, helsesykepleier og sexolog, som jobber med forebygging av vold og overgrep. Hun viste oss et program de har utviklet som heter snakkemedbarn.no, hvor man kan øve seg på å snakke med barn om vanskelige temaer. Dette er åpent for alle, og anbefales å sjekke ut! Til slutt fikk vi besøk av Tor Hogstad, som er psykologspesialist og jobber med flyktninghelse. Noe av det de gjør er å undervise om flyktninghelse med særlig fokus på organisert vold og tortur, driver metodeutvikling og har konsultasjoner med tjenesteutøvere. Han pratet også om klinikken de har på RVTS, noe RVTS Midt er den eneste av ressurssentrene som har. Dette er en gratis klinikk for flyktninger, der de driver fysisk og psykisk behandling, med særlig fokus på narrativ eksponeringsterapi. Han ga oss også en innføring på flyktningsituasjonen i verden, som alltid er nyttig å bli påminnet på!


Hvordan skiller RVTS seg fra andre plasser?

På hjemmesiden til RVTS står det: «Vi er tilgjengelige for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge». RVTS Midt (og de 4 andre sentrene) er med andre ord en tjeneste for tjenestene, og jobber tett opp mot kommuner, helseforetak, offentlige etater og andre organisasjoner. I tillegg er det mulig å kontakte RVTS dersom man i sin jobb møter mennesker berørt av de nevnte temaene, hvis man kjenner på et behov for rådføring eller kompetanseheving. Gull verdt å vite den dagen vi selv entrer arbeidslivet og kanskje føler på behovet!

Etter praksisdagen sitter vi også igjen med et inntrykk av at RVTS Midt er forkjempere for tverrfaglig arbeid, og jobber aktivt for at ulike yrkesgrupper skal bli flinkere til å samarbeide. Erfaringen de sitter på tilsier at samarbeid er alfa omega for å gi mennesker best mulig behandling. Et eksempel jeg gjerne vil trekke fram (som ble nevnt under praksisdagen), er behandling av mennesker som sliter med psykiske lidelser og rusavhengighet samtidig. RVTS kjemper for en samtidig behandling av slike komorbide lidelser, noe som skjer i for liten grad i dag.


Hva tar man med seg videre i studieløpet?

Av de ulike retningene av psykologistudier ved NTNU, profesjonsstudium, årsstudium, bachelor og master, er det bare profesjonsstudentene som har praksis under studieløpet. Denne praksisdagen gav studenter fra alle retninger muligheten til å skaffe seg praksiserfaring, og viste oss alle konkret hva man kan jobbe med i fremtiden, hvilket bidrar stort til motivasjon for studieløpet videre. Praksisen gav oss nye, viktige perspektiver på både kjente og mer ukjente temaer. I møte med de ulike ansatte i RVTS var det lett å bli inspirert av engasjementet de viste mot sine kampsaker, og flere åpnet opp for diskusjon og spørsmålsrunder rundt temaene RVTS jobber med.

Under samtaler med de ulike fagpersonene lærte vi også mye om å forholde seg kritisk til informasjonen man anskaffer seg, og stadig se etter nye løsninger, spesielt med tanke på fordelene ved å øke tverrfagligheten innen feltet. Innledningsvis viste RVTS oss konkrete tiltak som organisasjonen har gjort for å øke den tverrfaglige kompetansen, som videre har bidratt til en bedre ansvars- og ressursfordeling både innad i organisasjonen og i samspill med andre. Ved å tydeliggjøre viktigheten av dette inspirerer det også oss studenter til å øke fokus på dette og stille seg kritisk til informasjonen man anskaffer seg både i løpet av studietidenog videre i yrkeslivet.

Comments


Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page