top of page

SØK: Ukespraksis ved Transkulturelt Senter i Stavanger


PUG tilbyr én psykologistudent (årsstudium, bachelor, master eller profesjon) ukespraksis på Transkulturelt Senter i Stavanger i uke 43 (21-25. oktober).

Søknadsfrist: mandag, 7. oktober. 23:59.

Intervju vil bli gjennomført i uke 41 (man-fre).

Transkulturelt senter er en enhet under Barne- og ungdompsykiatrisk avdeling (BUPA), Psykiatrisk Divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Senteret tilbyr et likeverdig helsetilbud for asylsøkere og flyktninger. De har også pasienter som er langtidsboende. For øyeblikket har transkulturelt senter pasienter fra 35-40 land. De behandler alle aldersgrupper og jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. Enheten er det første transkulturelle senteret i Norge som behandler asylsøkere og flyktninger. Traumebehandling står i sentrum.

På senteret er det fire behandlere: voksenpsykiater, barnepsykiater, sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesiealist samt kontorleder med høyere utdanning innen interkulturell kompetanse.

Transkulturelt senters hjemmeside : https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/transkulturelt-senter

For informasjon om andres erfaringer med ukespraksis på Transkulturelt Senter, les disse innleggene:

- https://www.psykologistudenterutengrenser.no/single-post/2017/05/30/Transkulturelt-Senter--Et-senter-som-bruker-sine-ressurser-pC3A5-noe-av-det-psykologistudenter-kan-minst-om-C3A5-vC3A6re-flyktning-og-asylsC3B8ker-i-Norge

- https://www.psykologistudenterutengrenser.no/single-post/2016/11/26/Et-likeverdig-helsetilbud-for-flyktninger-og-asyls%C3%B8kere

Psykologistudenter Uten Grenser dekker 500 kr knyttet til flyutgifter og 500 kr knyttet til boutgifter.

I tillegg ønsker PUG å informere om at de studentene som deltar på praksis skal skrive et blogginnlegg (frist 2 uker etter endt praksis) som skal publiseres på PUG sin blogg for at flere skal kunne bli informert om opplevelsen. Et kort erfaringsskriv skal også skrives for at PUG skal kunne revidere praksisprosessen.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page