top of page

SØK: Ukespraksis ved Transkulturelt Senter i Stavanger


PUG tilbyr én psykologistudent (årsstudium, bachelor, master eller profesjon) ukespraksis på Transkulturelt Senter i Stavanger i uke 11 (11-15. mars).

Søknadsfrist: 22. februar.

Intervju vil bli gjennomført i uke 9 (man-fre).

Transkulturelt senter er en enhet under Barne- og ungdompsykiatrisk avdeling (BUPA), Psykiatrisk Divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Senteret tilbyr et likeverdig helsetilbud for asylsøkere og flyktninger. De har også pasienter som er langtidsboende. For øyeblikket har transkulturelt senter pasienter fra 35-40 land. De behandler alle aldersgrupper og jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. Enheten er det første transkulturelle senteret i Norge som behandler asylsøkere og flyktninger. Traumebehandling står i sentrum.

På senteret er det fire behandlere: voksenpsykiater, barnepsykiater, sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesiealist samt kontorleder med høyere utdanning innen interkulturell kompetanse.

Transkulturelt senters hjemmeside : https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/transkulturelt-senter

For informasjon om andres erfaringer med ukespraksis på Transkulturelt Senter, les disse innleggene:

- https://www.psykologistudenterutengrenser.no/single-post/2017/05/30/Transkulturelt-Senter--Et-senter-som-bruker-sine-ressurser-pC3A5-noe-av-det-psykologistudenter-kan-minst-om-C3A5-vC3A6re-flyktning-og-asylsC3B8ker-i-Norge

- https://www.psykologistudenterutengrenser.no/single-post/2016/11/26/Et-likeverdig-helsetilbud-for-flyktninger-og-asyls%C3%B8kere

Følgende vil bli vektlagt i søknaden:

- Motivasjon og engasjement for å dra.

- Erfaring.

- Deltakelse på arrangement med Psykologistudenter Uten Grenser, eller lignende.

I søknadsteksten bør det komme frem hvem du er, hvor langt du er kommet i studiet, hvorfor du ønsker å dra og eventuell erfaring. I tillegg er det viktig at du legger ved telefonnummer og skriver hvilke dager og tidspunkt det passer med intervju de kommende ukene.

Vi ønsker at flest mulig skal søke, uavhengig av erfaring. Dersom interessen er der, send en mail til soeknadpugtrondheim@gmail.com. Merk emnefeltet med ”Søknad Transkulturelt Senter + navn”.

Psykologistudenter Uten Grenser dekker 500 kr knyttet til flyutgifter og 500 kr knyttet til boutgifter.

I tillegg ønsker PUG å informere om at de studentene som deltar på praksis skal skrive et blogginnlegg (frist 2 uker etter endt praksis) som skal publiseres på PUG sin blogg for at flere skal kunne bli informert om opplevelsen. Et kort erfaringsskriv skal også skrives for at PUG skal kunne revidere praksisprosessen.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page