top of page

Ukespraksis på Transkulturelt Senter: SØK!


Gjelder kun for Trondheim.

PUG tilbyr én psykologisstudent(årsstudium, bachelor, master eller profesjon) ukespraksis på Transkulturelt Senter i Stavanger i uke 15 (9-13. april)

Søknadsfrist: fredag 9. Mars kl. 23:59.

Intervju vil foregå fortløpende; skriv hvilke dager du er tilgjengelig.

Transkulturelt senter er en enhet under Barne- og ungdompsykiatrisk avdeling (BUPA), Psykiatrisk Divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Senteret tilbyr et likeverdig helsetilbud for asylsøkere og flyktninger. De har også pasienter som er langtidsboende. For øyeblikket har transkulturelt senter pasienter fra 35-40 land. De behandler alle aldersgrupper og jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. Enheten er det første transkulturelle sentere i Norge som behandler asylsøkere og flyktninger. Traumebehandling står i sentrum. På senteret er det fire behandlere: voksenpsykiater, barnepsykiater, sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesiealist samt kontorleder med høyere utdanning innen interkulturell kompetanse.

Transkulturelt senters hjemmeside : https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/transkulturelt-senter

Følgende vil bli vektlagt i søknaden:

- Motivasjon og engasjement for å dra.

- Erfaring.

- Deltakelse på arrangement med Psykologistudenter Uten Grenser, eller lignende.

Psykologistudenter Uten Grenser dekker 500 kr knyttet til flyutgifter og 500 kr knyttet til boutgifter.

Vi ønsker at flest mulig skal søke, uavhengig av erfaring. Dersom interessen er der, send en mail til soeknadpugtrondheim@gmail.com.. Merk emnefeltet med ”Søknad transkulturelt senter + navn”.

I søknadsteksten bør det komme frem hvem du er, hvor langt du er kommet i studiet, hvorfor du ønsker å dra og eventuell erfaring. I tillegg er det viktig at du legger ved telefonnummer og skriver hvilke dager og tidspunkt det passer med intervju (ca 20min) de kommende ukene.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page