top of page

Praksisopphold hos Ressurssenter for Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging i Midt-Norge (R

Innledning

Vi er tre heldige psykologistudenter som gjennom PUG Trondheim fikk mulighet til å dra på et ukepraksisopphold hos RVTS i høst. RVTS har fokus på kompetanseheving, noe som vil si at deres mål er å øke kunnskapsnivået til de som arbeider med mennesker som har opplevd vold, overgrep, traumatiske hendelser, tvungen migrasjon eller som har selvmordsproblematikk. RVTS jobber i stor grad tverrfaglig og har mange eksterne samarbeidespartnere. I dette blogginnlegget ønsker vi å gi andre studenter et innblikk i hvordan en uke hos RVTS kan se ut. Hvem vet, kanskje noen finner sin fremtidige arbeidsplass akkurat her?

Konferanse: Barn på flukt.

De siste årene har det kommet et høyt antall mennesker på flukt til Norge, og andelen barn er svært stor. Krig og konflikt har resultert i at utrolig mange barn og unge må flykte fra sine hjemland, enten alene eller sammen med noen voksne. Men uavhengig av hvordan og med hvem de kommer til Norge er behovet for omsorg og psykiske helsetjenester stor, og siden 2015 har man samlet opp mye kunnskap og innsikt som kan hjelpe oss å forbedre helsetilbudet. Derfor er det viktig at man deler den informasjonen og kunnskapen man har om hvordan eksisterende tiltak fungerer, samt hvilke nye tiltak som trengs for barna og ungdommene. En felles, tverrfaglig læring vil være nyttig for alle som arbeider med mindreårige flyktninger.

På FN-dagen holdt NTNU Samfunnsforskning, i samarbeid med flere andre aktører, en dagskonferanse om barn på flukt på Nova kinosenter. Temaer som asyl og bosetting, omsorgsløsninger, psykisk helse, radikalisering og integrering ble satt på dagsorden av flere ulike organisasjoner, myndigheter, forskere og ungdommer. Konferansen var spesielt rettet mot de som jobber med enslige mindreårige, og den åpnet opp for at fagfolk fra ulike felt kunne lære av hverandre for å gi denne sårbare gruppen den hjelpen de fortjener. Konferansen var utrolig spennende og givende, og om den skulle holdes igjen neste år så anbefaler vi alle som leser dette blogginnlegget å delta.

Kurs i traumebasert omsorg (barn og ungdom)

I samarbeid med NTNU holdt rådgiver og dramaterapeut Hedda Sandvik et kurs i traumebasert omsorg for studenter som tar masterutdanningen “Ungdom og psykisk helse”. Under dette kurset gav Hedda en innføring i hva traumer er, og hva som skjer med hjernen og hukommelsen vår etter traumatiske opplevelser. Traumebasert omsorg handler i stor grad om å kunne se og forstå andres uttrykk i lys av opplevelser i deres livshistorie. Å gi denne typen omsorg krever at man klarer å møte barn og ungdoms uttrykk uten å selv bli fanget av affekt, for å kunne være en støtte når disse barna opplever sterke følelser som er lite regulerte. Hedda presiserte tre behov som utrygge barn og unge spesielt behøver å få dekket: Trygghet, regulering av følelser og relasjon. Dette kurset opplevde vi som svært lærerikt og meningsfullt, da vi satt igjen med en følelse av at dette er verktøy man kan bruke i arbeid med barn og unge uansett hvilke traumatiske opplevelser de har opplevd, og uavhengig av kulturell bakgrunn.

Møte med tverrfagligheten i RVTS

I løpet av uka på RVTS Midt fikk vi treffe personer med ulike fagbakgrunner. I tillegg til psykologer snakket vi også med en helsesøster, en psykiatrisk sykepleier, en jordmor og en jurist om deres arbeidshverdag, utfordringer, erfaringer og prosjekter. Jurist Leif Strøm holdt blant annet et møte om endringer i Utlendingsloven som hadde innvirkning på arbeidet med flyktninger, og sammen med jordmor og helsesøster Justina Amidou fikk vi høre om hvordan de samarbeidet om det erfaringsbaserte prosjektet Fremmedfrykt. Justina hadde i tillegg et lengre møte med oss om hvordan hun arbeidet med bevisstgjøring og forebygging av kjønnslemlestelse i risikogrupper.

Foredrag med Håkon Stenmark

Fredag fikk vi være med psykolog Håkon Stenmark på to forelesninger. Den første handlet om psykososialt arbeid med flyktninger, hvor han blant annet snakket om traumer, kulturperspektiv på symptombildet, tortur og bruk av tolk i samtale og behandling. Det endre foredraget var for en masterklasse og het “Violence & mental health - treatment in local settings”. Her var det fokus på psykososialt arbed i kriseområder, og vi fikk høre om et prosjekt i Uganda i regi av VIVO International. Prosjektet i Uganda er et av flere prosjekter hvor psykologer fra ulike land lærer opp utvalgte personer i lokalbefolkningen til å behandle visse psykiske lidelser. Dette kan være alt fra lokale sykepleiere og leger til lærere. Gjennom foredraget fikk vi innsikt i behandlingsmetoden Narrativ eksponeringsterapi (NET), og hvordan den læres bort og brukes til å behandle personer med post-traumatisk stress lidelse (PTSD). Foredraget hadde særlig fokus på hvordan de arbeidet med tidligere barnesoldater, og fortalte om hvordan de har utviklet en versjon av NET kalt FORNET. Denne metoden er spesielt ment for personer med PTSD som selv har utført voldelige handlinger.

Helhetsinntrykk

Alt i alt hadde vi en super uke full av lærerike foredrag, møter og samtaler. Vi ble tatt utrolig godt imot av alle som jobbet der, og anbefaler alle nysgjerrige psykologistudenter til å vurdere RVTS som framtidig arbeidsgiver!

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page