top of page

Hvordan er det å være frivillig i PUG Tromsø?

Den 8. mai skal det velges et nytt styre for PUG Tromsø. Er du usikker på om du vil stille til valg, eller om du vil bli med i en undergruppe til neste år? Har du innspill til hvordan vi kan forbedre organisasjonen vår, eller er du bare nysgjerrig? Vi vil gjerne at så mange psykologistudenter fra UiT som mulig vil komme på generalforsamlingen. I dette intervjuet kan du lese et kort intervju med hvert styremedlem om hvordan det er å jobbe frivillig for PUG.

Rikke Nordgård, leder

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

Som leder er det mitt ansvar at PUG Tromsø opererer innenfor organisasjonens formål og retningslinjer. Jeg følger opp og støtter styremedlemmer og arbeidsgrupper ved behov, og prøver å legge til rette for at alle skal føle eierskap og engasjement for organisasjonen vår. Jeg har vært veldig involvert i alle arbeidsområdene under oppstarten, men har i det siste trukket meg mer tilbake for å finpusse på det organisatoriske og planlegge landstreff.

Hva liker du best med vervet ditt?

Det aller beste er å diskutere med og lære av de andre i PUG Tromsø. Vervet mitt opplever jeg dessuten som en meningsfylt oppgave som betyr mye for meg. Det er viktig for meg å våge å si "jeg vet ikke", og i PUG har jeg muligheten til å bygge videre på denne nysgjerrigheten sammen med andre likesinnede. Det gir dessuten mestringsfølelse å tenke på alt vi har oppnådd på knappe åtte måneder.

Hva har du lært av å være leder for PUG Tromsø?

Jeg har for det første lært mye av de rent formelle prosessene knyttet til det å starte opp og drifte en organisasjon. Dessuten har jeg lært mye om hvordan jeg jobber i et mindre etablert samarbeidsklima enn helsevesenet. Roller og ansvarsfordeling er ikke så avklarte som vi kanskje er vant med ellers i våre respektive deltidsjobber. Det har vært spennende å se hvordan vi som en gruppe regulerer dette selv i møte med ukjente arbeidsoppgaver.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Jeg er usikker på hvor mye tid jeg har brukt på PUG. Vi har faste ukentlige styremøter og jeg følger opp e-post, hva de andre PUG-avdelingene gjør og annet forefallende arbeid. Jeg bruker også mye tid på å planlegge og gruble over hvordan PUG kan fortsette å engasjere psykologistudenter i de kommende år.

Anna Lodewijks, økonomiansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

Jeg har ansvaret for økonomistyringen i PUG. Jeg har det overordnede ansvaret for å søke om midler fra fagutvalg og eksterne fond, sponsorer eller lignende. Dessuten sørger jeg for at rekvisisjoner og fakturaer skrives ut og at både regnskap og budsjett til enhver tid er oppdaterte og i tråd med organisasjonens mål.

Hva liker du best med vervet ditt?

Det beste med å være økonomiansvarlig i PUG er alle menneskene man møter. Dessuten er det en verdifull erfaring og kunnskap man får gjennom organisasjonsarbeid.

Hva har du lært av å være økonomiansvarlig?

Jeg har lært mer om økonomistyring i organisasjoner og bedrifter. Man lærer også mye av å samarbeide så tett med de andre i PUG.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Jeg bruker nok om lag 2-3 timer i uken i tillegg til faste styremøter.

Maria Lone, arrangementansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret?

Min hovedoppgave i PUG er å arrangere foredrag, workshops og kurs for psykologistudentene ved UiT. Dette skoleåret har mye tid gått med til å starte opp PUG i Tromsø. Jeg har blant annet hjulpet til med promotering og rekruttering sammen med resten av styret. Så langt har vi arrangert to foredrag. Det første handlet om situasjonen til flyktninger og hvilket ansvar vi som fagfolk og medmennesker har. Det andre foredraget handlet om samisk kultur og psykiatri. For hvert arrangement er det mye som skal ordnes, men jeg får god hjelp av arrangementgruppa.

Hva liker du best med vervet ditt?

Det beste er å få engasjere seg i noe jeg ser på som viktig. Jeg synes det er givende å diskutere hva vi savner i pensum og brainstorme ideer, og deretter prøve å finne relevante foredragsholdere. Det å få være med på hele prosessen, fra idèmyldring til gjennomføringen av arrangementer, synes jeg er veldig spennende. Det er i tillegg sosialt å være med i PUG og jeg har fått flere venner på tvers av kullene. Engasjementet i PUG har også vært en gyllen mulighet til å knytte eksterne kontakter.

Hva har du lært av å være arrangementansvarlig?

Jeg har lært utrolig mye! Jeg har fått mye erfaring med å planlegge, organisere og gjennomføre arrangementer, samt lært mye om hvordan man bygger opp en organisasjon fra bunnen av. Som styremedlem har jeg lært mye om arbeid i grupper, og hvordan jeg selv fungerer i slike gruppesettinger. Som leder for arrangementgruppa har jeg også lært, og lærer fortsatt, mye om delegering av oppgaver og planlegging innad i vår undergruppe.

Hvor mye tid tar vervet ditt?

Det varierer veldig hvor mye tid som går med i løpet av uka. I tiden rett før arrangementer bruker jeg mer tid enn ellers. Jeg har ukentlige møter med styret og møter også arrangementgruppa omtrent annenhver uke.

Ylva Sivsdatter, fagansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret? Den er tredelt, og i samarbeid med resten av faggruppa: 1) Kartlegge og vurdere kvaliteten til de ulike linjenes pensum i kulturpsykologi ved UiT, 2) Skape dialog med instituttet og forsøke påvirke, og 3) Legge til rette for at psykologistudenter kan skrive bachelor, master og hovedoppgaver om PUG-relevant tematikk. Hva liker du best med vervet ditt? At jeg får være med på å (forsøke) påvirke fagplanen vår! Hva har du lært av å være fagansvarlig? Masse! Alt fra det å bruke Google Drive effektivt, til hvilke kulturelle og samfunnsmessige utfordringer psykologistudenter ved UiT ikke er så rustet til å møte senere i yrkeslivet! Hvor mye tid tar vervet ditt? En uke 15 minutter, en annen en hel arbeidsdag. I tillegg er det faste styremøter hver uke.

Barbro Abrahamsen, praksisansvarlig

Hva er din arbeidsoppgave i styret? Jeg er praksisansvarlig i PUG. I mitt verv skal jeg jobbe for å opprette kontakt med ulike institusjoner i inn- og utland som kan tilby oss psykologistudenter en helt unik mulighet til å skaffe oss krysskulturell kompetanse i løpet av studiet gjennom relevante praksisplasser. I utgangspunktet er ethvert sted med psykologfaglig kompetanse relevant, såfremt det kan knyttes opp mot kulturpsykologisk kunnskap eller for det enkelte individ kan utvide perspektiver og erfaringer med psykologi på tvers av kultur og språk. Hva liker du best med vervet ditt? Det er bare kreativitet og engasjement som setter grenser for hva jeg kan utrette i vervet. Jeg har en stor frihet til å undersøke og opprette relevante praksisplasser. Jeg liker at jeg helt konkret kan bidra til at andre engasjerte, solidariske psykologistudenter får mulighet til å utvikle seg faglig utenfor rammene som er satt i studiehverdagen. Det er dessuten givende å jobbe i arbeidsgruppe på tvers av kull og bli kjent med andre studenter. Hva har du lært av å være praksisansvarlig? Dette året har jeg lært meg mest om meg selv som del av en organisasjon, og prøvd å finne min plass som leder av en komité. Det er dessuten en fin øvelse i samarbeid, i å prioritere og sist men ikke minst: vi lærer oss å engasjere og dra med oss venner og bekjente inn i et felt vi brenner for!

Hvor mye tid tar vervet ditt? Kanskje noen timer i uken. Vervet er svært fleksibelt. Man kan jobbe mye og hardt, hele tiden eller periodevis. Trikset er å legge et godt grunnlag ved å bygge opp en god arbeidsgruppe slik av vi er flere som kan samarbeide om oppgavene.

Blogg: hvem er vi og fått til?
bottom of page